Tìm tên miền | Tìm tên miền hàng loạt | Chuyển tên miền hàng loạt

Chọn tiền tệ:

Nhập vào tên và chọn loại tên miền bạn cần đăng ký, sau đó click Kiểm tra để xem tên miền bạn cần có thể đăng ký được hay không.

www.

.com .net .org .co .asia
.info .link .biz .xyz .pictures
.audio .us .name .pw .tel
.pro .club .tokyo .de .red
.blue .pink .mobi .com.co .net.co
.nom.co .photography .technology .photos .equipment
.gallery .graphics .directory .tips .today
.company .systems .support .email .ca
.education .agency .website .city .network
.bz .ws .tv .me .xxx
.vn .com.vn .net.vn .biz.vn .org.vn
.gov.vn .edu.vn .pro.vn .info.vn .int.vn
.ac.vn .health.vn .name.vn
Tất ca

   

Bảng giá tên miền

TLD Năm đăng kí tối thiểu Đăng kí Chuyển Gia hạn
.com 1 258,500Đ 246,750Đ 258,500Đ
.net 1 258,500Đ 246,750Đ 258,500Đ
.org 1 258,500Đ 246,750Đ 258,500Đ
.co 1 741,000Đ 593,000Đ 741,000Đ
.asia 1 350,000Đ 280,000Đ 350,000Đ
.info 1 252,000Đ 210,000Đ 252,000Đ
.link 1 252,000Đ 210,000Đ 252,000Đ
.biz 1 283,000Đ 226,000Đ 283,000Đ
.xyz 1 283,000Đ 226,000Đ 283,000Đ
.pictures 1 283,000Đ 226,000Đ 283,000Đ
.audio 1 283,000Đ 226,000Đ 283,000Đ
.us 1 327,000Đ 262,000Đ 327,000Đ
.name 1 327,000Đ 262,000Đ 327,000Đ
.pw 1 327,000Đ 262,000Đ 327,000Đ
.tel 1 371,000Đ 297,000Đ 371,000Đ
.pro 1 371,000Đ 297,000Đ 371,000Đ
.club 1 392,000Đ 314,000Đ 392,000Đ
.tokyo 1 392,000Đ 314,000Đ 392,000Đ
.de 1 425,000Đ 366,000Đ 425,000Đ
.red 1 425,000Đ 366,000Đ 425,000Đ
.blue 1 425,000Đ 366,000Đ 425,000Đ
.pink 1 425,000Đ 366,000Đ 425,000Đ
.mobi 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.com.co 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.net.co 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.nom.co 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.photography 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.technology 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.photos 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.equipment 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.gallery 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.graphics 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.directory 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.tips 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.today 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.company 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.systems 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.support 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.email 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.ca 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.education 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.agency 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.website 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.city 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.network 1 458,000Đ 366,000Đ 458,000Đ
.bz 1 676,000Đ 541,000Đ 676,000Đ
.ws 1 676,000Đ 541,000Đ 676,000Đ
.tv 1 676,000Đ 541,000Đ 676,000Đ
.me 1 676,000Đ 541,000Đ 676,000Đ
.xxx 1 2,529,000Đ 2,023,000Đ 2,529,000Đ
.vn 1 830,000Đ 782,000Đ 480,000Đ
.com.vn 1 700,000Đ 665,000Đ 350,000Đ
.net.vn 1 700,000Đ 665,000Đ 350,000Đ
.biz.vn 1 700,000Đ 665,000Đ 350,000Đ
.org.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.gov.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.edu.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.pro.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.info.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.int.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.ac.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.health.vn 1 400,000Đ 180,000Đ 200,000Đ
.name.vn 1 60,000Đ 57,000Đ 30,000Đ