Client Login

Contact Us

 • Điện thoại:028 35 232 797
 • Email:sales@topo.vn
 • Skypefasollafsl

Close Support

Support

Phần mềm kế toán Seeget

Phần mềm kế toán Seeget được xây dựng và phát triển dựa trên những nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất thực tế của các doanh nghiệp. Tuân thủ theo đúng các quy định mới nhất của Bộ tài chính Việt Nam ban hành, dễ sử dụng, triển khai nhanh, chí phí đầu tư thấp. Sản phẩm luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lí kế toán và thuế của bộ tài chính, đáp ứng được nhu cầu quản lí của doanh nghiệp về: theo dõi bán hàng, mua hàng, công nợ, chi phí, hàng tồn kho…

Sản phẩm có thể chạy trên mạng, phân cấp chức năng sử dụng cho từng người dùng. Rất linh động trong việc mở rộng khi doannh nghiệp phát triển lớn mạnh như: thay đổi quy mô hoạt động, bổ sung lĩnh vực hoạt động, thay đổi phương thức quản lý…

Kế toán tổng hợpKế toán tiền mặtCông nợ phải thuCông nợ phải trảHàng tồn khoTài sản cố địnhThiết lập hệ thống

Kế toán tổng hợp

 • Nhập các phiếu kế toán, các bút toán định kỳ như : lương, khấu hao TSCĐ, bút toán điều chỉnh …
 • Tự động tạo các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ.
 • Tự tổng hợp số liệu từ các phân hệ khác, để in các báo cáo tài chính, báo cáo thuế : bảng cân đối phát sinh tài khoản, các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thuế GTGT đầu ra, đầu vào, tờ khai thuế
 • In sổ sách theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Kế Toán Tổng Hợp Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Bán hàng và công nợ phải thu Mua hàng và công nợ phải trả Hàng tồn kho Tài sản cố định Khai báo các tham số hệ thống

 • Lập và in chứng từ thu chi : phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trên máy tính.
 • Theo dõi chi tiết tiền mặt cho từng tài khoản, thu chi cho từng hóa đơn, hợp đồng, khách hàng hoặc nhà cung cấp.
 • In sổ thu chi hàng ngày.

Kế toán công nợ phải thu

Kế Toán Tổng Hợp Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Bán hàng và công nợ phải thu Mua hàng và công nợ phải trả Hàng tồn kho Tài sản cố định Khai báo các tham số hệ thống

 • Lập và in chứng từ trực tiếp trên máy tính : hóa đơn bán hàng, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, hóa đơn dịch vụ, các chứng từ phải thu khác( bút toán bù trừ công nợ,điều chỉnh )
 • Theo dõi doanh thu bán hàng cho từng mặt hàng, hợp đồng, khách hàng, bộ phận bán hàng. Quản lí hàng bán bị trả lại, chiết khấu.
 • Quản lí chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, theo hóa đơn, theo hạn thanh toán.
 • Lập các bảng kê bán hàng, các báo cáo tổng hợp, phân tích bán hàng theo từng mặt hàng, khách hàng, hợp đồng.
 • Tính và lên báo cáo thuế GTGT đầu ra.

Kế toán công nợ phải trả

Kế Toán Tổng Hợp Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Bán hàng và công nợ phải thu Mua hàng và công nợ phải trả Hàng tồn kho Tài sản cố định Khai báo các tham số hệ thống

 • Tạo và in chứng từ trực tiếp trên máy tính : phiếu nhập mua, phiếu nhập khẩu, các chứng từ chi phí mua hàng, các chứng từ phải trả khác.
 • Quản lí chi tiết hàng nhập mua theo từng mặt hàng, nhóm hàng, nhà cung cấp, hợp đồng. Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng.
 • Quản lí công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp, cho từng hợp đồng.
 • Tự động tính và lên báo cáo thuế GTGT đầu vào, hỗ trợ việc nhập hóa đơn GTGT khấu trừ khống dễ dàng.
 • In các bảng kê hàng nhập mua, báo cáo tổng hàng nhập mua, báo cáo chi tiết hàng nhập mua theo thời gian, theo mặt hàng, theo nhóm hàng, theo khách hàng …
 • In sổ chi tiết công nợ phải trả, bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả, bảng kê chi tiết trả tiền theo hóa đơn …

Kế toán hàng tồn kho

Kế Toán Tổng Hợp Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Bán hàng và công nợ phải thu Mua hàng và công nợ phải trả Hàng tồn kho Tài sản cố định Khai báo các tham số hệ thống

 • Tạo và in chứng từ trên máy tính : phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu xuất điều chuyển.
 • Theo dõi vật tư xuất cho từng đối tượng : bộ phận sử dụng, vụ việc.
 • Có thể tính giá hàng tồn kho theo các phương pháp : giá trung bình, giá nhập trước xuất trước, giá thực tế đích danh.
 • In các báo cáo tồn kho : tổng hợp nhập xuất tồn, tổng hợp hàng xuất, hàng nhập, các bảng kê phiếu xuất nhập, thẻ kho, sổ chi tiết vật tư.

Kế toán tài sản cố định

Kế Toán Tổng Hợp Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Bán hàng và công nợ phải thu Mua hàng và công nợ phải trả Hàng tồn kho Tài sản cố định Khai báo các tham số hệ thống

 • Quản lí TSCĐ theo nguồn vốn, nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, theo bộ phận sử dụng, theo mục đích sử dụng.
 • Tự động tính và tạo các bút toán phân bổ khấu hao.
 • In các báo cáo khấu hao, báo cáo kiểm kê TSCĐ, bảng phân bổ khấu hao, báo cáo tảng giảm tài sản.

Thiết lập các thông số hệ thống

 
 • Tạo năm làm việc mới.
 • Tạo, khai báo người sử dụng chương trình.
 • Phân cấp chức năng cho từng người sử dụng.
 • Thiết lập các tham số tuỳ chọn.
 • Quản lý bảo trì số
 • Lưu dự phòng số liệu định kỳ.
 • Quyền truy cập cũng được chi tiết hoá quyền đọc, cập nhật, sửa và xoá dữ liệu giúp người quản trị hệ thống định nghĩa rõ vùng làm việc được phép của từng người dùng trên toàn hệ thống.
 • Thay đổi mật khẩu: giúp người dùng thay đổi mật khẩu truy nhập vào vùng làm việc của mình khi cần thiết.

Nhập thông tin liên hệ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message