Returning Customer, Please Sign In.Tiep thi quang cao, mua ban, rao vat mienphi

You Have Hidden Items
Click On Hidden Item To Restore

Center Boxes

Left Boxes

Right Boxes

Kế toán công nợ phải thu

Kế Toán Tổng Hợp Tiền mặt, tiển gửi ngân hàng Bán hàng và công nợ phải thu Mua hàng và công nợ phải trả Hàng tồn kho Tài sản cố định Khai báo các tham số hệ thống

  • Lập và in chứng từ trực tiếp trên máy tính : hóa đơn bán hàng, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, hóa đơn dịch vụ, các chứng từ phải thu khác( bút toán bù trừ công nợ,điều chỉnh )
  • Theo dõi doanh thu bán hàng cho từng mặt hàng, hợp đồng, khách hàng, bộ phận bán hàng. Quản lí hàng bán bị trả lại, chiết khấu.
  • Quản lí chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, theo hóa đơn, theo hạn thanh toán.
  • Lập các bảng kê bán hàng, các báo cáo tổng hợp, phân tích bán hàng theo từng mặt hàng, khách hàng, hợp đồng.
  • Tính và lên báo cáo thuế GTGT đầu ra.
Maxi Marketing